Гражданско Право
  • Консултации по гражданско-правни въпроси
  • Процесуално представителство и правна защита при воденето на граждански дела
  • Процесуално представителство по изпълнителни дела
  • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
  • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
  • Изготвяне на договори
  • Регистрация, промяна на вписани обстоятелства, прекратяване на търговци и търговски дружества, обявяване за вписване на актове, включително и годишни финансови отчети по електронен път;
  • Учредяване на юридически лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/;