Абонаментно счетоводно обслужване

Предлагаме следните услуги:

 • Изготвяне на индидидуален сметкоплан и счетоводна политика на предприятието
 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и счетоводни стандарти , и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път
 • Изготвяне на хронологични и аналитични регистри, оборотна ведомост, главна книга, отчет за приходите и разходите и баланс на предприятието.
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Отчитане на дълготрайните активи,амортизации,изготвяне на данъчен амортизационен план по смисъла на ЗКПО
 • Обработка на склад
 • Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти
 • Самостоятелно междинно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента
 • Други услуги, съобразени със специфични изисквания на клиента